STICHTING KIWANIS ACTIVITEITEN

Stichting Kiwanis Activiteiten, opgericht 23 juni 1997

Doel:

“Het werven van gelden, aan te wenden voor door de vereniging Kiwanis Club Veendam, gevestigd in de gemeente Veendam, aan te wijzen doeleinden. Aanwending dient plaats te vinden ter beoordeling van het bestuur van die vereniging – na raadpleging der leden daarvan – ten nutte van het algemeen of een specifieke doelgroep.” “Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: “Het voeren van acties, zoals het organiseren of laten organiseren van bijeenkomsten, markten, feesten en overige activiteiten of evenementen, waarbij onder andere zo mogelijk alle leden van Kiwanis Club Veendam worden betrokken, teneinde gelden bijeen te brengen.”


Vermogen:

“Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

  • opbrengsten van te organiseren activiteiten
  • subsidies en donaties
  • schenkingen, erfstellingen en legaten
  • alle andere verkrijgingen en baten.”

Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste drie leden van Kiwanis Club Veendam. Op 1 mei 2021 zijn dat: Jan Harttekamp – voorzitter, Henk Moorlag – secretaris, Karin Lodewijks – penningmeester.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

De Stichting is niet belastingplichtig en heeft geen fiscaal nummer.


Klik hier voor het aanvragen van een donatie en vul de gevraagde gegevens is. Mail het ingevulde formulier naar stichting@kiwanisveendam.nl en wij zullen binnen 4 weken reageren.


Contact gegevens van de Stichting:
Stichting Kiwanis Activiteiten
p/a Jan Harttekamp
Kaap Hoorn 14
9642 AT VEENDAM
Correspondentie bij voorkeur per e-mail: stichting@kiwanisveendam.nl


Vrienden van Kiwanis Club Veendam, help kinderen met een kleine bijdrage per jaar


Financiële verantwoording:


Uitgevoerde projecten (klik voor de lijst)


ANBI Status

De Stichting Kiwanis Activiteiten is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). KvK-nummer 41015565 / RSIN nummer: 806118763. Gedoneerd geld aan een ANBI stichting geeft meer resultaat! (klik hier voor onze ANBI-info)


De Kiwanis Club Veendam een protocol ten behoeve van de beoordeling van financieel te ondersteunen projecten: het Protocol ondersteuning projecten. Klik hier voor Protocol ondersteuning projecten.

Projecten die door Kiwanis Club Veendam ondersteund kunnen worden (sponsoring) vallen in een van de volgende categorieën:

1) projecten die betrekking te hebben op het verbeteren van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, indachtig ons devies “Serving the children of the World” (passende projecten). Deze projecten moeten tevens voldoen aan de volgende voorwaarde; het zijn:

  •  Veendammer of regionale projecten, of
  •  projecten in ontwikkelingsgebieden met een Veendammer contactpersoon (een aantoonbaar betrouwbare uitvoerder), of
  • projecten die aansluiten bij projecten van Kiwanis Nederland of Kiwanis International.

2) andere projecten die door de vergadering van de Kiwanis Club Veendam zijn aangewezen als te ondersteunen (aangewezen projecten).

De aanvraag tot sponsoring/financiële ondersteuning van een project wordt onderbouwd met een plan en een budget, en afspraken over de terugkoppeling na uitvoering van het project.

De besluitvorming over de toekenning van sponsorbijdragen tot maximaal € 500 wordt opgedragen aan het bestuur van de Stichting Kiwanis Activiteiten, onder voorwaarde dat de te honoreren projecten voldoen aan bovengenoemde punten 1) en 2) en de beschikbare middelen van de Stichting voldoende zijn.
Een besluit over de toekenning van een sponsorbedrag door het bestuur van de Stichting wordt gemeld aan de eerstkomende vergadering van Kiwanis Club Veendam.

De vergadering van de Kiwanis Club Veendam besluit omtrent de toekenning van sponsorbijdragen van meer dan € 500,-.


Bankrekening Stichting Kiwanis Activiteiten: NL54Rabo0313778175 (fundraisingprojecten)